บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนา คุณธรรมย่อมนำพา ปวงประชาสุขเจริญ แห่งใดไม่เสริมศาสน์ ศีลพินาศธรรมห่างเหิน แห่งนั้นย่อมยับเยิน สุขจำเริญบ่ห่อนมี @ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประวัติโรงเรียนนิคม ๑ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลทั่วไป 
               ชื่อโรงเรียนนิคม ๑  ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๔๐
e – mail rr.nikom_1@hotmail.co.th  Website  http :// 202.143.164.19/Nikomp
เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อที่  ๔๑  ไร่  ๓  งาน
เขตพื้นที่บริการ  ๕  หมู่บ้าน    ได้แก่  หมู่ที่  ๕  หมู่ที่ ๖  หมู่ที่  ๘  หมู่ที่  ๙  และหมู่ที่  ๑๐

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนนิคม ๑   เดิมชื่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่   ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านนิคมเขต ๖  เขต  ๗โดยการนำของ   นายทศ    กองทอง              นายกอบชัย    อาจสาลี  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ๑  หลัง  ๒  ห้องเรียน  เปิดทำการ  เมื่อ  วันที่  ๑๙    มิถุนายน  ๒๕๐๒   โดยมีนายยอด    อ่อนโอภาส   นายอำเภอขุขันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน  มีครูทำการสอนครั้งแรก  ๓  คน ได้แก่
                ๑.นายกอบชัย    อาจสาลี                  ครูใหญ่
                ๒.นางทวีพร    อาจสาลี                    ครูปฏิบัติการสอน
                ๓.นายชุมพล     ศรีมงคล                 ครูปฏิบัติการสอน

                วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๐๔  คณะครูและชาวบ้านในเขตบริการได้รื้ออาคารเรียนหลังเก่า ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากทิศเหนือมายังทิศใต้  เพื่อให้ใกล้ชุมชน น้ำไม่ท่วม  ใช้เวลาก่อสร้าง ๙๐วัน  ได้อาคารเรียน  ขนาด  ๗  X  ๙  ตารางเมตร  ใช้งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท   แรงงานจากชาวบ้านนิคม  เขต  ๖  และนิคม  เขต  ๗   เปิดป้ายอาคารเรียนใหม่  เมื่อ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๐๔

                ปีงบประมาณ  ๒๕๐๗  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.  ๑  ก.  ขนาด  ๓  ห้องเรียน
                ปีงบประมาณ  ๒๕๒๖  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ศก.๐๔/๒๕  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
                ปีงบประมาณ  ๒๕๒๘  ได้งบประมาณสร้างส้วม  ๑  หลัง  ๒  ห้อง
                ปีงบประมาณ  ๒๕๒๙  ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.๒๐๒/๒๖  ขนาด  ๑๒ X ๑๔  ตารางเมตร
                ปีงบประมาณ  ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอาคาร  ศก.๐๔ / ๒๕  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
                ปีงบประมาณ  ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน  แบบ  ฝ.  ๓๓
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  คณะครู  ร่วมก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม  ๑  หลัง  มูลค่า  ๔๕,๐๐๐  บาท  สร้างห้องครัว  มูลค่า  ๓๕,๐๐๐  บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  มูลค่า  ๘๕,๐๐๐  บาท  รั้วคอนกรีต  ยาว  ๖๐  เมตร  มูลค่า  ๔๐,๐๐๐  บาท  ห้องสหกรณ์  มูลค่า  ๒๐,๐๐๐   บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หมู่  ๖  หมู่  ๑๐  ร่วมบริจาคข้าวเปลือก  นำไปจำหน่ายสร้างรั้วคอนกรีต  ยาว  ๖๐  เมตร  มูลค่า  ๔๐,๐๐๐  บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  คณะครู  ศิษย์เก่า  ร่วมทำผ้าป่าสามัคคี  สร้างอาคารชั่วคราว  ๑  หลัง  มูลค่า  ๔๖๐,๐๐๐  บาท  และ  ได้รับคอมพิวเตอร์ ๑๗  เครื่อง
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้รับงบประมาณสร้างประปาโรงเรียนจากองค์กรสงเคราะห์เด็กและชุมชนไอ  ซี  เอส  มูลค่า  ๓๐,๐๐๐   บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  บริษัท โกลเดนโกร์ จำกัด  บริจาคเงินสร้างสนามเด็กเล่น  สร้างเสาธง  ที่ดื่มน้ำ  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมู่บ้านหนองปลาดุก  (โครงการ  SML)  สมทบสร้างเสาธง ๓๐,๐๐๐  บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับเงินสนับสนุน  จากคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการโครงการปลูกยางพาราในบริเวณโรงเรียน  จำนวน  ๑.๑๐๐  ต้น  เป็นเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับเงินสนับสนุน  จากคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ถมดินสนามฟุตบอล
เป็นเงิน  ๓๒,๐๐๐  บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี  เพื่อทำป้ายและรั้วโรงเรียนด้านหน้า เป็นที่ระลึกในงานเกษียณอายุคุณครูภาพ  พลคำ เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐บาทปลูกยางพารา  เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท ทำคูระบายน้ำริมถนนเข้าโรงเรียน  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โรงเรียนนิคม  ๑   ได้ขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่   เป็น  โรงเรียนนิคม ๑   เพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ  ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
                ปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์จำนวน  ๑๐  ชุด
                ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับประชามติเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลปี  ๒๕๕๗
                ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงิน   จำนวน  ๑๐๗,๐๐๐  บาท  เพื่อต่อเติมอาคารอนุบาล  และห้องพยาบาล
                ปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำผ้าป่าข้าวเปลือก  เพื่อหาทุนในการจัดทำศาลาบัณฑิต  เป็นอนุสรณ์การเกษียณอายุราชการนายบัณฑิต  จันครา และปลูกปาล์มน้ำมัน  เป็นอนุสรณ์การเกษียณอายุราชการ นายเติม ปรือปรัง จำนวน ๑,๑๑๐,๐๐๐  บาท

ขอบคุณที่มา : เวปไซต์โรงเรียนนิคม 1 http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1033530282&page=history

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์