บ้านเมืองจะเรืองรุ่ง ต้องผดุงศาสนา คุณธรรมย่อมนำพา ปวงประชาสุขเจริญ แห่งใดไม่เสริมศาสน์ ศีลพินาศธรรมห่างเหิน แห่งนั้นย่อมยับเยิน สุขจำเริญบ่ห่อนมี @ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ประวัติความเป็นมาของตำบลนิคมพัฒนา

ประวัติความเป็นมา :
           ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เดิมเป็นนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ ได้จัดตั้งเป็นนิคมเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยผู้ปกครองเป็นผู้นำเพราะตั้งแต่ก่อนไม่มีผู้ใหญ่บ้านมีแต่ตั้งให้เป็นหัวหน้าเขตแต่ละซอย ต่อมาประมาณปี พ.ศ 2512 ทางราชการได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เลือกผู้ใหญ่บ้านให้ปกครองเป็นแบบแยกหมู่บ้านเป็น 12 หมู่ โดยแกนนำแต่ละหมู่จะปกครองบ้านนั้นๆและได้มีการเลือกผู้นำสูงสุดภายในตำบลคือกำนัน ซึ่งกำนันคนแรกคือ นายบุญสร้าง ทองแพรว มีนายเรื่อน ศรีมาส และนายยศ ทองแพรว เป็นสารวัตรกำนัน ต่อมาอีกระยะหนึ่งได้มีการแยกตาบลออกเป็น 2 ตาบลคือ ตาบลหนองฉลอง และตาบลนิคมพัฒนาโดยการปกครองของท่านกำนัน บุญสร้าง ทองแพรว ได้ปกครองเป็นกำนันตาบลนิคมพัฒนาเป็นเวลาหลายปีจนถึงปี พ.ศ.2544 นายบุญสร้าง ทองแพรว ได้หมดวาระลง จึงได้เลือกตั้งใหม่ ซึ่งได้นายสวัสดิ์ แพงมา เข้ามารับตาแหน่งกำนันนิคมพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2548 ท่านก็ได้เสียชีวิต ตอนนั้นมีนายสมชาย บุญตา และนายเดือน ยินสัย เป็นสารวัตรกำนัน ต่อมากลางปี พ.ศ. 2548 ก็ได้เลือกกำนันขึ้นมาใหม่ได้ นายเนิน วงษ์ขันธ์ ต่อมาอีกระยะเวลา 6 เดือน นายเนิน วงษ์ขันธ์ก็หมดวาระลง ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 จากนั้นก็ได้เลือกกำนันคนใหม่ได้ นายเสวียน บุญตา เป็นกำนัน จนถึงปี พ.ศ. 2552 ก็หมดวาระลง จากนั้นก็ได้เลือกกำนันคนใหม่ได้ นายเนิน วงษ์ขันธ์ เป็นกำนันจนถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตำบล
          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งน้ำจากห้วยศาลาผ่านภายในตำบล แหล่งน้ำตามธรรมชาติภายในตำบลมีหลายแหล่ง แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ตลอดปี ส่วนใหญ่แห้งแล้งและตื้นเขินในหน้าแล้ง
อาณาเขตตำบล :      
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ตำบลนิคมพัฒนา มีเนื้อที่ประมาณ 15,188 ไร่ หรือประมาณ 24,301 ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,638 คน และจำนวนหลังคาเรือน 833 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ และรับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :       
1. วัดค่ายนิคม     2. วัดบ้านกวางขาว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล  ภูมิปัญญา
ความสามารถและประสบการณ์
ที่อยู่
นางเสมอ  สุดสี
การทอผ้าไหม
ม.6 บ้านนิคมซอย 6
นายสมนึก  ปรือปรัง
จักสานกระชัง กระบุง
 ม.6 บ้านนิคมเขต 6
นางทองใส  แสนสะอาด
สานตะกร้าพลาสติก
ม.8 บ้านนิคมเขต 8
นายสวิง  มีผล
จักสานไซ  ลอบใส่ปลา
ม.8 บ้านนิคมเขต 8

แหล่งเรียนรู้ชุมชน

ชื่อแหล่งเรียนรู้อื่น
ประเภทแหล่งเรียนรู้
ที่ตั้ง
ห้องสมุด  วัดค่ายนิคม )
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร
หมู่ บ้านกวางขาว
กลุ่มทอผ้าไหม
การทอผ้าไหม
หมู่ บ้านนิคมซอย 7
กลุ่มทอเสื่อใบเตย
การทอเสื่อใบเตย
หมู่ บ้านสวายเพ็ง
สถานีอนามัย
การดูแลรักษาสุขภาพ
หมู่ 7 บ้านกวางขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ข้อมูลตำบล
หมู่ 10 บ้านหนองปลาดุก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์